Tlmočenie

Naša spoločnosť zabezpečuje tlmočníkov pre rôzne podujatia, ako sú napríklad semináre, konferencie, obchodné stretnutia či prednášky. Pre klientov zabezpečujeme všetky druhy tlmočenia – konzekutívne, simultánne i súdne. Zabezpečujeme tlmočnícke služby v celej Európe, nielen na Slovensku. Na požiadanie zabezpečíme tlmočenie aj mimo Európy.

Konzekutívne tlmočenie

Táto forma tlmočenia sa vzužíva pri obchodných rokovaniach, stretnutiach či prezentáciách. Reč prednášajúceho sa tlmočí po častiach a pre toto tlmočenie nie je potrebná tlmočnícka technika.

Simultánne tlmočenie

Simultánne tlmočenie sa využíva pri oficiálnych podujatiach, ako aj pri podujatiach väčšieho rozsahu. Taktiež je nevyhnutné ho použiť, ak je potreba tlmočenia z a do viacerých jazykov súčasne. Tlmočenie prebieha paralelne s prejavom prednášajúceho, pričom sa využíva tlmočnícka technika. Pre tento typ tlmočenia sú potrební  dvaja tlmočníci, ktorí sa striedajú po kratších časových úsekoch. Od klienta sú potrebné podkladové materiály (brožúry, letáky, katalógy, ppt prezentácie, podrobné informácie o predmete tlmočenia), aby sa tlmočník mohol dôkladne vopred pripraviť.
Naša spoločnosť taktiež zabezpečuje tlmočnícku techniku (tlmočnícka kabínka, mikrofóny, slúchadlá, obrazový prenos, ozvučenie a pod.) s kompletným servisom dopravy, montáže a obsluhy.

Súdne tlmočenie

Súdne tlmočenie sa vyžaduje pri úradných úkonoch, ako sú skúšky z autoškoly, sobáše a iné úradné pojednávania. Zabezpečujú ho súdni tlmočníci zaregistrovaní v zozname súdnych znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Rýchly kontakt

0903 788 849br /0911 825 828br /0911 788 858

link fudu@fudu.sk - mailfudu@fudu.sk/link