Spoločnosť FUDU s. r. o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov vo FUDU, s.r.o.

Pri spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov postupujeme s náležitou zodpovednosťou a starostlivosťou. Nižšie sú uvedené informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov v našej spoločnosti.

V prípade, že po prečítaní informácií o spracúvaní osobných údajov budete mať dodatočné otázky, kontaktujte nás prosím na adrese fudu@fudu.sk alebo na poštovej adrese uvedenej nižšie.

Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.  Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s princípmi zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia  účelu spracovania, ako aj minimalizácie rozsahu a uchovávania.

Spracovávame len tie osobné údaje klientov, ktoré nám klienti poskytnú a len na poskytnutý účel. Osobné údaje sa spracúvajú len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania, ktorý je daný požiadavkou klienta.  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Zodpovedná osoba

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva spoločnosť FUDU, s.r.o.,  IČO: 36 359 459, so sídlom Riazanská 62/B, 83103 Bratislava (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Pre uplatnenie nižšie uvedených práv môžete kontaktovať našu spoločnosť prostredníctvom: fudu@fudu.sk alebo poštou na vyššie uvedenej adrese spoločnosti.

Údaje, ktoré spracúvame

Prevádzkovateľ o Vás v papierovej a v elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje:

V prípade fyzických osôb: meno a priezvisko, titul,  telefónne číslo, e-mailová adresa, jazykové znalosti a kombinácie, fakturačné údaje, podpis a historicky poskytnuté služby Prevádzkovateľom.

V prípade právnických osôb: meno a priezvisko kontaktných osôb, názov pracovnej pozície kontaktných osôb, telefónne číslo kontaktných osôb, e-mailovú adresu kontaktných osôb, názov spoločnosti, webovú adresu a e-mailovú adresu spoločnosti a fakturačné údaje spoločnosti.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu spracúvame:

1. Pri plnení zmlúv, ktoré sú uzatvorené medzi Vami a Prevádzkovateľom

 • za účelom identifikácie druhej zmluvnej strany pri uzatvorení, plnení a ukončení zmluvy
 • za účelom plnenia zmluvných záväzkov Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy

Pre tieto účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné. Bez týchto údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo plniť z nej vyplývajúce práva a povinnosti.

2. Pri plnení právnych povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov

 • za účelom dodržiavania základných zásad spracúvania osobných údajov
 • za účelom riešenia inšpekcií, kontrol a žiadostí orgánov verejnej moci

3. na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa

 • ochrana majetku Prevádzkovateľa alebo zdravia jeho zamestnancov
 • administratívne spracovanie informácií súvisiacich so zmluvnými vzťahmi
 • určenie, výkon a uplatňovanie prípadných právnych nárokov Prevádzkovateľa

4. Na základe Vášho súhlasu

 • na zisťovanie spokojnosti so službami Prevádzkovateľa
 • na vedenie databázy poskytovateľov služieb pre potreby možnej realizácie zákaziek v budúcnosti

Poskytnutý súhlas na vyššie uvedené účely je plne dobrovoľný. V prípade, že ste náš dodávateľ, je potrebný súhlas na vedenie databázy poskytovateľov, aby sme Vás v budúcnosti mohli osloviť s návrhom na realizáciu tlmočenia, prekladu alebo iných Vami poskytovaných služieb. Váš slobodný súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Poskytnutie osobných údajov iným príjemcom

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené orgánom verejnej moci v prípade, ak Prevádzkovateľovi vznikne povinnosť ich týmto orgánom poskytnúť, ďalej poskytovateľom IT služieb, notárom, audítorom, účtovníkom, archívu a ďalším osobám ako externí prekladatelia, tlmočníci, korektori alebo lektori, ktorí poskytujú Prevádzkovateľovi služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Pri korektúrach alebo prekladoch z/do neeurópskych jazykov môže dôjsť k poskytnutiu Vašich osobných údajov do tretej krajiny za predpokladu splnenia podmienok uvedených v príslušných právnych predpisoch.   

Vo všeobecnosti sa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nezamýšľa.

V prípade, ak pri plnení zmluvy s Vami ako klientom vznikne potreba prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, Prevádzkovateľ bude postupovať v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou a prenos do tretích krajín sa uskutoční iba v prípade, ak s tým budete súhlasiť alebo je prenos Vašich osobných údajov nevyhnutný pre plnenie zmluvy uzatvorenej vo Vašom záujme. O týchto skutočnostiach Vás Prevádzkovateľ informuje ešte pred uskutočnením tohto prenosu.

Dĺžka obdobia spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania Vášho zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a po jeho ukončení do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich alebo súvisiacich s ním.

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, Vaše osobné údaje budú ním spracúvané po dobu platnosti trvania tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte.

Po vyššie uvedenej dobe môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané v prípadoch, ak sa to od Prevádzkovateľa vyžaduje podľa osobitných predpisov.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania pri spracúvaní Vašich osobných údajov

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním

Na základe Vašej žiadosti ste oprávnený/-á:

 1. požadovať prístup k Vašim osobným údajom
 2. žiadať opravu Vašich osobných údajov
 3. žiadať o výmaz Vašich osobných údajov
 4. žiadať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 5. namietať spracúvanie Vašich osobných údajov
 6. žiadať prenos Vašich osobných údajov
 7. podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky